logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom e – shopu umiestneného pod doménou http://www.kazue.sk je:

 Obchodné meno:          KAZUE s.r.o.

Sídlo:                                Užhorodská 35, 040 11 Košice – Juh

IČO:                                   50683071

DIČ:                                   2120427254

IČ DPH:                            nie sme platcom DPH

Registrácia:                    OR SR OS KE I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  40659/V

Bankové spojenie:        Fio banka, a.s.

IBAN:                               SK38 8330 0000 0027 0115 9961

(ďalej len „Predávajúci“ alebo „KAZUE s.r.o.“)

1.2 Prostredníctvom tohto e – shopu má tretia osoba (ďalej aj ako len „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar na internetovej stránke Predávajúceho. Zároveň má kupujúci za podmienok určených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako len „VOP“) a za predpokladu akceptácie objednávky, resp. návrhu kúpnej zmluvy Predávajúcim, možnosť kúpiť ním vybraný tovar.

1.3 Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa elektronickej pošty Predávajúceho je: info@kazue.sk;

Telefónne číslo call centra Predávajúceho je: +421 (0) 917 708 576

1.4 Prevádzkové hodiny e-shop call centra

      Pondelok – Piatok:   08:00 – 16:00 hod. (okrem dní pracovného pokoja a sviatkov).

1.5 Tieto VOP upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KAZUE s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade s týmto VOP prejaví záujem o kúpu tovaru prostredníctvom e–shopu Predávajúceho. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodaní, či uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady tovaru sa v závislosti od ich obsahu riadia primerane ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tieto VOP upravujú aj predzmluvné vzťahy Predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami označením (odkliknutím) príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli e-shopu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

1.6 Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je predaj a kúpa tovaru prezentovaného v e-shope a uzavretá postupom podľa týchto VOP.

1.7 Ustanovenia zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tento kupujúci nie je nositeľom práv spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov, zodpovednosť za vady tovaru a právne vzťahy z toho vyplývajúce sa riadia v tomto prípade ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.8 Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri položke tovaru v e – shope nie je možné nijako interpretovať vo vzťahu ku lehote na dodanie tovaru Predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je indikatívny a nezáväzný údaj. Tovar predávaný cez e–shop je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami Predávajúceho. O každej skutočnosti nemožnosti dodania tovaru bude kupujúci vždy informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán v tomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.

  1. Objednanie tovaru, uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e–shopu sa realizuje na základe vystavenej a odoslanej objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť riadne akceptovaná Predávajúcim v súlade s týmito VOP, v opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. V prípade, že je objednávka akceptovaná Predávajúcim, Predávajúci dodá tovar v súlade s dodacími podmienkami. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na e–shope kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä, avšak nie výlučne podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

2.2 Pre možnosť aktívneho nakupovania v e–shope Predávajúceho nie je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval. Kupujúci sa môže zaregistrovať na http://www.kazue.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených informačných povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla a odoslaním osobitného e-mailu potvrdzujúceho proces registrácie. Kupujúci je povinný uchovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

2.3 Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Späť“.

2.4 Proces tvorby vystavenia a odoslania objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov:

Nákupný košík;

Doprava a platba;

Zákazník;

Zhrnutie (odoslanie objednávky kliknutím na tlačivo „Objednaj s povinnosťou platby“).

2.5 Proces tvorby vystavenia a odoslania objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov:

2.6 V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním.

2.7 Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maily kupujúceho, ktoré by boli v rozpore so VOP.

2.8 Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu, a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt kupujúceho.

2.9 Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci označil (odklikol) a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP Predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania uvedeného úkonu.

2.10 Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku predovšetkým využitím e-shopu. Uskutočnená objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 24 hodín (platí počas pracovných dní) od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie Predávajúcim. Po doručení objednávky Predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdŕžaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme Predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky Predávajúcim podľa čl. 2. VOP a nezakladá vznik kúpnej zmluvy.

2.11 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená, ak Predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne, ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 24 hodín od doručenia objednávky akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maile Predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (pre VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa článku 4. VOP. V tomto e-maile o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy (vo formáte PDF), formulár Odstúpenia od zmluvy (vo formáte PDF), prípadne link v e-maile na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maile sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich aj uložiť.

2.12 Kupujúci / spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.13 Zmena v objednávke / podmienkach: Ak Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 2 z 4 položiek nebudú dostupné) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) Predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade, ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.

2.14 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho Predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej Predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa článku 4. VOP.

2.15 V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si Predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu Predávajúcim požadovaným spôsobom a v Predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od začiatku.

2.16 Ak Predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v e-shope alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Predávajúceho (napr. podvodné konanie).

2.17 Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z nasledovnej adresy/linku: https://kazue.sk/poucenie-o-uplatneni-prava-spotrebitela-na-odstupenie-od-zmluvy/ . Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

2.18 Kupujúci, ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

  1. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.

3.2 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa článku 4. VOP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3 Kúpna cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej, či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme Predávajúceho alebo zverejnenej v e-shope pri tovare. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena produktu bude vždy oznámená kupujúcemu najneskôr v prijatí objednávky.

3.4 Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru v e-shope a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov):

a) Hotovostne alebo bezhotovostne vkladom na účet Predávajúceho

b) Bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron

c) Hotovostne alebo bezhotovostne na dobierku

d) Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Besteron

3.5 Splatnosť kúpnej ceny:

a) pri zvolení bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platbe vkladom na účet Predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa článku 3. VOP; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky Predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy);

b) pri hotovostnej alebo bezhotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

3.6 Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvnými podmienkami medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.7 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

3.8 Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností Predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru Predávajúcemu.

  1. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

4.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky tovaru bude kupujúcemu vždy oznámený v prijatí objednávky.

4.2 Dodacia lehota je v zásade v dĺžke od 2 do 30 kalendárnych dní počítaných od dátumu uzavretia zmluvy postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území Slovenskej republiky). Dodanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu Predávajúceho a Predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie, či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

4.3 Dodanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je Predávajúci, resp. dopravca/ doručovateľ oprávnený nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/ doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

4.4 Spôsob dodania tovaru volí kupujúci v e-shope, a to v procese objednávania tovaru z Predávajúcim ponúkaných možností. V zásade je možné dodanie tovaru:

a) Slovenská pošta

b) Kuriérom slovenskej pošty

c) Packeta (Zasielkovňa)

d) Osobný odber v Košiciach

Ceny prepravy:
Slovenská pošta – balík domov: 5,20€
Slovenská pošta – balík na poštu: 4,20€
Packeta (Zásielkovňa) : 3,70€
Dobierka: 1,50€
Osobný odber – Košice, Ostravská 6, EVELINE Cosmetics, Pon – Pia 08:00 – 16:00: zdarma

Pri objednávke nad 49,- € s DPH je doprava zdarma.

Cena prepravy je uvedená v objednávke.

4.5 V určitých prípadoch je Predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa článku 2. VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.

4.6 Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

4.7 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany Predávajúceho/prepravcu.

4.8 Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

4.9 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi, i Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne (kvalita, kvantita), ak sa dôkazne nepreukáže opak.

4.10 Poškodenie tovaru oznámi kupujúci Predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných po prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.11 Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade Predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

  1. Záruka a reklamačné podmienky

5.1 Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo osoby, ktoré nakupujú tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami ust. § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi za vady tovaru podľa ust. § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

5.3 Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby, ak sú určené podľa používateľského manuálu.

5.5 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu: odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (najmä doklad o kúpe) na adresu sídla Predávajúceho.

5.6 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.

5.7 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

5.8 Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.9 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

5.10 Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20 € za každý deň uskladnenia.

  1. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

6.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
Ak ste spotrebiteľom – t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na nákup tovaru/ov a/alebo služby/ieb ako spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto poučenia len ako „spotrebiteľ“) máte právo odstúpiť od takejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní za nižšie uvedených podmienok.
V lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, listom zaslaným poštou na adresu Prevádzkovateľa: KAZUE s.r.o., Užhorodská 35, 040 11 Košice – Juh, Slovenská republika, kontaktné tel. č. +421 917 708 576, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: info@kazue.sk, ktorý bol poverený a splnomocnený na prijímanie takýchto odstúpení od zmluvy. Na tento účel môžete použiť vzorový Formulár na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je súčasťou tohto poučenia. V prípade zaslania Vášho odstúpenia od Zmluvy elektronicky Vám bezodkladne potvrdíme prijatie Vášho odstúpenia od Zmluvy e-mailom.Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

6.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Vás na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú napr. náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto poučenia. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
V prípade tovaru Vám bude platba uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu poskytovateľa, resp. predávajúceho daného tovaru/služby alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.3 Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi.

6.4 V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je Predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

6.5 Na základe dohody Predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6.6 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

6.7 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

  1. Alternatívne riešenie sporov

7.1 Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a spotrebiteľom.

7.2 Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

7.3 Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

7.4 Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

7.5 Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  1. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho – spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.

8.2 Kupujúci, ktorý sa pre účely aktívneho nakupovania v e–shope Predávajúceho zaregistroval, je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene údajov uvedených v registračnej časti portálu, a to elektronicky na e-mailovú adresu: info@kazue.sk. Kupujúci je zodpovedný za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov.

8.3 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

8.4 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

8.5 Nad činnosťou Predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Košice.

8.6 Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú mimo alternatívnych riešení uvedených článku 7. prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

8.7 Kupujúci, pokiaľ nie je fyzickou osobou, uzatvorením zmluvy dáva predávajúcemu svoj súhlas za účelom jeho identifikácie a so spracovaním jeho verejne dostupných a/alebo iných v objednávke uvedených údajov, a to v informačnom systéme predávajúceho. Kupujúci, pokiaľ je fyzickou osobou, na ktorú sa vzťahuje ochrana podľa osobitného predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a  zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) má právo udeliť predávajúcemu svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov aj pre iný účel ako je kúpa tovaru.

8.8 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na http://www.kazue.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 20.05.2020 a použijú sa na objednávky doručované cez e – shop po tomto dátume.